“СЕВЕРНИ ВОДИ”ООД
5.3.0 ОД 1-б   Издание:1
Оперативен документ Версия  : 1
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО
СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ
НА „СЕВЕРНИ ВОДИ” ООД 2014г.
Стр. 1 Вс.стр 1
 
Утвърдил: .....................................
Д.Пантелеев
УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ
 
СЕВЕРНИ ВОДИ ООД е строителна компания с визия и стремеж да е сред водещите компании в бранша. Своята дейност компанията осъществява в съответствие с изискванията на българското законодателство, международното трудово законодателство и изискванията на съответните браншови стандарти относно управлението на трудовите отношения и осигуряването на здравето и безопасността при работа, като се прилагат по-благоприятните условия за работниците, като зачита равностойно човешките права на всеки индивид. Наша цел е непрекъснатото подобряване на социалните показатели на дейността ни. Висшето ръководство на фирмата счита себе си отговорно за всички дейности, извършвани от „СЕВЕРНИ ВОДИ”ООД, като ангажираността за осигуряването на съответстващи на изискванията условия за работа на персонала е водещ принцип в управлението на фирмата.
Във връзка с въведената и действаща в съответствие със стандартите ISO 9001, ISO14001 и OHSAS18001 Интегрирана Система за Управление на Същностите качество, екология и ЗБУТ, отговорността в дружеството неизменно се разпростира не само върху преките участници в производствения процес – персонала на фирмата, но и върху индиректно ангажираните в производството на крайния строителен продукт подизпълнители и доставчици. „СЕВЕРНИ ВОДИ”ООД се стреми не само да бъде водеща в бранша, но и социално отговорна компания, работеща според изискванията и на стандарта SA8000, както и да популяризира социално приемливите условия за Работа в сътрудничество с всички свои доставчици/под-доставчици и подизпълнители.
„СЕВЕРНИ ВОДИ”ООД насърчава партньорите си непрекъснато да подобряват и развиват системите си за управление в съответствие с принципите на социалната отговорност.
Ние очакваме от партньорите си да приемат принципите на Етичния Кодекс на „СЕВЕРНИ ВОДИ”ООД и да работят в дух на сътрудничество, като съществуващите бизнес връзки се запазят и развият в контекста на прилагането на принципите, залегнали в него.
След приемане на горните изисквания, очакването ни е социалните показатели на доставчиците/под-доставчиците и подизпълнителите ни да бъдат систематично подобрявани с течение на времето чрез въвеждането и поддържането от на социално приемливи условия за работа на персонала, основаващи се на диалог, консенсус, сътрудничество и на принципа за справедливостта.
„СЕВЕРНИ ВОДИ”ООД има право ако след извършена проверка установи значителни отклонения от принципите на Етичния кодекс, да поиска от контрагентите си да потърсят решения за коригиращи действия.
Ако партньорите ни не успеят да приложат подходящи мерки в разумния препоръчителен 12-месечен срок, това ще бъде основание за прекратяване на по-нататъшни бизнес взаимоотношения от страна на „СЕВЕРНИ ВОДИ”ООД.
Всички действия на дружеството ни спрямо партньорите и заинтересованите страни по никакъв начин няма да намалят тежестта на отговорността на всяко едно юридическо или физическо лице и представителите на работниците да установяват отворена пазарна търговска политика и да търсят подобряване на социалните условия според доброволните си подходи за постигане на това.
 
Изтегли файлове

1442981111_Декларация_СО.pdf