Етичен кодекс на „СЕВЕРНИ ВОДИ” ООД
 
В съответствие с конвенцията на МОТ, Всеобщата декларация на ООН за човешките права и конвенциите на ООН за детските права и премахването на дискриминацията срещу жените, този Етичен кодекс има за цел да постигне съгласие и доброволно поддържане на определени социални стандарти.
От особена важност за „СЕВЕРНИ ВОДИ”ООД е спазването от организацията ни и от партньорите ни на следните основни принципи за управление на социалната отговорност:
 
Спазване на законодателството
Дружеството ни се ангажира доброволно и системно да спазва всички действащи закони и правилници, минимални промишлени стандарти, конвенции на МОТ и ООН, както и всякакви други законови изисквания, в зависимост от тяхната йерархия на задължителност.
Забрана на детския труд
Дружеството ни няма да наема или да държи на работа лица на възраст под минимално допустимата законова граница. В никакъв случай не могат да бъдат наемани лица под 15 години. Образованието на младите работници и служители трябва да бъде стимулирано, а трудът им – под специална закрила.
Забрана на принудителния или насилствен труд
Дружеството ни няма да допуска принудителен и насилствен труд, в това число заробване заради дългове, както и затворнически труд. Никое лице, доставящо труд за компанията не трябва да се ангажира или да поддържа трафика на хора. Подкрепяме свободата всеки един наемен работник да избира работодателя си.
Здраве и Безопасност на работното място
Чрез внедрената и поддържана система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие изискванията на OHSAS18001:2007, Дружеството гарантира сигурна, чиста и здравословна работна среда. В рамките на ИСУС е въведено допълнително изискване за оценка на риска за нови и бъдещи майки, произтичащ от тяхната работа, с цел гарантиране на тяхното здраве и безопасност. За представителите на персонала ни се гарантира осигуряването на безопасен труд и минимизиране на заплахите и рисковете по време на работния процес с цел предотвратяване на професионални заболявания. Персонала ни получава редовни обучения за реакция при аварийни ситуации и бедствия, инструктажи по ЗБУТ и опазване на околната среда, осигурени са подходящи лични предпазни средства, необходимите санитарни помещения, достъп до питейна вода, както и има право да напусне работното си място при възникнала реална опасност без получено предварително разрешение за това от прекия ръководител.
Свобода на сдружаването и право на колективно договаряне
Дружеството предоставя на работниците възможност за сдружаване и колективно договаряне. Работници и служители, които са работили по начин, който е съвместим с националното законодателство не се допуска да станат обект на дискриминация и тормоз. Ако в дружеството има избран Представител на персонала, той се третира с респект, а изразеното от него мнение, израз на общото колективно мнение на персонала , се отчита и взема в предвид по време на вземане на решения, касаещи условията на труд.
Забрана на дискриминацията
Дружеството ни няма да толерира или да допуска дискриминация при назначаване, заплащане, образование, повишение, уволнение или пенсиониране на основа пол, възраст, религия, раса, каста, социална принадлежност, здравен статус, етнически и национален произход, националност, членство в трудови организации, вкл. профсъюзи, политическа принадлежност, сексуална ориентация или други личностни характеристики.
Наказания
Дружеството няма да прилага, респ. да търпи осъществяването на физически, психически или словесни обиди или злоупотреби над работниците. Недопустимо е допускането на случаи на сплашване, тормоз или насилствена експлоатация. По никакъв повод като работодател Дружеството няма да задържа депозити или лични документи на наетите на работа.
Работно време
В дружеството се спазва строг график за разпределение на работното време, съгласно одобрен „Правилник за вътрешен трудов ред“ гарантиращ че стандартното работно време да не превишава 40 часа седмично, както и осигуряването на физиологично потребни почивки. Извънреден труд може да бъде полаган от работника само на доброволен принцип, според нормативните изисквания, като той се заплаща, съгласно одобрена часова ставка.
Възнаграждения
В дружеството осигурява на наетите на работа разумно заплащане в съответствие с приложимото законодателство. Чрез прилагания „Правилник за организация на работната заплата“ се гарантира изплащането минимум на законово предвидената за индустрията и заеманата позиция заплата с увереност, че тя е достатъчна за задоволяване на основните потребности на работещия. Всички служители договарят в индивидуалния си трудов си договор, работното време, възнаграждението, полагаемия годишен отпуск, обезщетението при уволнение, възможната защита при бременност и майчинство. Не се допускат незаконни или неупълномощени отчисления от трудовото възнаграждение.
Въпроси, свързани с околната среда и безопасността при бедствия
Чрез внедрената и поддържана система за управление на дейностите свързани с околната среда според изискванията на стандарта ISO 14001:2009, дружеството осигурява възможно най-ефективно използване на природните ресурси, енергийна ефективност, защита от опасни вещества и безопасно освобождаване от отпадъчните продукти, в подкрепа на усилията ни да се запази устойчиво, невредно за хората и природата икономическо и обществено развитие.