Регистрираният предмет на дейност на фирмата е: изграждане, експлоатация, поддръжка и ремонт на системи и съоръжения за водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчни води и други хидрорехнически съоръжения. Това включва развитие на компетентност във връзка с цялостната инвестиционна дейност от момента на водохващането или водовземането до заустването на пречистените отпадъчни води във водоприемника.

  Дружеството ни е развило разностранни дейности в областта на строителството на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на водоснабдяването и  канализацията - разпределителни и присъединителни проводи, разпределителни устройства и съоръжения към тях, хидротехнически съоръжения, подмяна антикорозионно покритие на газопроводни мрежи, изпълнение в Националната програма за енергийно обновяване на жилищните и нежилищните сгради (саниране).