Стандарти

Галерия Стандарти

Стандарти
Стандарти
Стандарти
Стандарти
Стандарти
Стандарти
Стандарти
Стандарти

  "СЕВЕРНИ ВОДИ" ООД е строителна компания с визия и стремеж да е сред водещите компании в бранша. Своята дейност компанията осъществява в съответствие с изискванията на българското законодателство, международното трудово законодателство и изискванията на съответните браншови стандарти относно управлението на трудовите отношения и осигуряването на здравето и безопасността при работа, като се прилагат по-благоприятните условия за работниците, като зачита равностойно човешките права на всеки индивид. Наша цел е непрекъснатото подобряване на социалните показатели на дейността ни. Висшето ръководство на фирмата счита себе си отговорно за всички дейности, извършвани от „СЕВЕРНИ ВОДИ”ООД, като ангажираността за осигуряването на съответстващи на изискванията условия за работа на персонала е водещ принцип в управлението на фирмата.  Във връзка с въведената и действаща в съответствие със стандартите ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001 Системи за Управление на качество, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд, отговорността в дружеството неизменно се разпростира не само върху преките участници в производствения процес – персонала на фирмата, но и върху индиректно ангажираните в производството на крайния строителен продукт подизпълнители и доставчици. „СЕВЕРНИ ВОДИ” ООД се стреми не само да бъде водеща в бранша, но и социално отговорна компания, както и да популяризира социално приемливите условия за Работа в сътрудничество с всички свои доставчици/под-доставчици и подизпълнители.