Фирмата е специализирана и предлага в областта на строителството следните услуги:

 • Полагане на външни захранващи водопроводи и площадкови мрежи
 • Полагане на външни битова и дъждовна канализация и площадкови мрежи
 • Изграждане на съпътстващи съоръжения към ВиК инфраструктурата
 • Изграждане на хидротехнически съоръжения помпени станции, резервоари
 • Изграждане на дренажни системи и съоръжения
 • Вертикална планировка
 • Извършване на инженерно-укрепителни дейности
 • Саниране и рехабилитация на ВиК инфраструктура
 • Обща строителна дейност
 • Реконструкция и модернизация на съществуващи разпределителни мрежи
 • Изготвяне на тръжни книжа съгласно международните предписания на FIDIC и общоприетите стандарти;
 • Изработване на оферти за участие в местни и международни търгове;
 • Доставка и монтаж на специфични за сектора машини, материали и оборудване от страната и чужбина

-          Дружеството предлага и комплексно облужване с осигуряване на експертна и консултантска помощ по време на инвестиционното проектиране ("инвестиционно проектиране" е комплекс от дейности, включващи проучване, проектиране и участие в процеса на изграждане на строежи и обекти по смисъла на § 5, т. 38 и 39 ЗУТ; ) - предварително прединвестиционно проучване, подготовка на проектантския процес и идейно проектиране, работно проектиране, технико-икономическа обосновка, изготвяне на ОВОС, координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация; осигуряване на консултранти за извършване оценяването на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор;

Галерия

Услуги
Услуги
Услуги
Услуги
Услуги
Услуги
Услуги
Услуги
Услуги
Услуги
Услуги
Услуги
Услуги
Услуги
Услуги
Услуги
Услуги
Услуги
Услуги
Услуги