Регистрираният предмет на дейност на фирмата е: изграждане, експлоатация, поддръжка и ремонт на системи и съоръжения за водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчни води и други хидрорехнически съоръжения. На практика това включва развитие на конпетентност във връзка с цялостната инвестиционна дейност от момента на водохващането или водовземането до заустването на пречистените отпадъчни води във водоприемника.

Дружеството ни е развило разностранни дейности в областта на строителството на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на водоснабдяването и  канализацията - разпределителни и присъединителни проводи, разпределителни устройства и съоръжения към тях, хидротехнически съоръжения и др.